SPOŁECZNE MIEJSCE KULTURY – OLIMPIA

Prezydent Miasta Poznania podczas majowej konferencji prasowej przedstawił propozycje nowych formatów i przestrzeni aktywności kulturotwórczej dla mieszkańców miasta, wśród nich Olimpię” jako Społeczne Miejsce Kultury. Uznając wagę oraz słuszność tej deklaracji chcemy zaproponować działania o charakterze badawczo-konsultacyjnym, które pomogą wypracować najlepsze pomysły na funkcjonowanie tego miejsca w przyszłości, tak by od samego początku ważny był społeczny charakter tej kulturotwórczej przestrzeni.

 

Co się wydarzy/co jest planowane: zebranie opinii i pomysłów na „Olimpię” wśród mieszkańców i mieszkanek okolicy “Olimpii” oraz osób aktywnych w poznańskim polu kultury, zainteresowanych współtworzeniem tego miejsca. W dalszym etapie przewidziana są konsultacje z mieszkańcami Poznania w formie otwartej debaty i konsultacji internetowych.

 

Cel działania: wypracowanie modeli/scenariuszy na przyszłe funkcjonowanie „Olimpii” jako miejsca otwartego dla lokalnych/poznańskich „kulturotwórców” i mieszkańców miasta, w tym zwłaszcza Łazarza/Jeżyc/Grunwaldu. Naszkicowanie pomysłów przyszłej aktywności (rekomendacji) na  podstawie, której w przyszłości możliwe będzie budowanie  spójnego programu.

 

Kogo obejmie: środowisko lokalnych (poznańskich) animatorów i animatorek kultury, artystów i artystki, aktywistów i aktywistki miejskie, edukatorów i edukatorki,  mieszkańców i mieszkanki Łazarza oraz sąsiadujących z “Olimpią” fragmentów Grunwaldu i Jeżyc oraz całego Poznania (zainteresowanych społecznym i kulturotwórczym potencjałem „Olimpii”), urzędników i urzędniczki (samorządowców).

 

Zespół badawczy odpowiedzialny za przeprowadzenie badania: dr Bartek Lis, dr Bogumiła Mateja-Jaworska, Jakub Walczyk oraz Ewelina Banaszek.

 

Badania realizowane są na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, przy wsparciu Sceny Roboczej.

 

 

METODY DZIAŁANIA:

 

WARSZTAT WYDOBYWCZY NR 1 z wybranymi mieszkankami i mieszkańcami okolicy “Olimpii”, grupa zróżnicowana ze względu na wiek, płeć, status zawodowy, profil branżowy, etc. (15 osób). Moderowany warsztat prowadzony przez 2 badaczy, którego celem jest zmapowanie kulturalnej i społecznej przestrzeni bliskiej i dalszej okolicy “Olimpii”. Dodatkowym celem jest dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Łazarza/Grunwaldu/Jeżyc i potencjalności ich realizacji w kontekście powstającego miejsca (“Olimpii”). Uczestnicy i uczestniczki warsztatu otrzymają upominki.

 

|| 13.11 g. 16 Scena Robocza | Jeśli mieszkasz na Łazarzu/Grunwaldzie/Jeżycach i chcesz się podzielić swoją opinią lub pomysłem na OLIMPIĘ – przyjdź na warsztat! Wystarczy napisać na maila: badania.olimpia@gmail.com do 11.11.2018. ||

 

 

WARSZTAT WYDOBYWCZY NR 2 z uczestnikami z poznańskiego pola kultury (15 osób), przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji formalnych i pozainstytucjonalnych zainteresowanych współtworzeniem przestrzeni kultury „Olimpia”. Warsztat ma na celu zebranie propozycji i pomysłów na przestrzeń także w kontekście jej uspołeczniania. Jakim miejscem ma być „Olimpia”? Dla kogo? Na jakich warunkach dostępna? Z jakim udziałem społeczności lokalnej? Z jakim programem? Czym różniąca się od już działających, podobnych przestrzeni? (wcześniejsze zmapowanie otoczenia – desk research).

 

|| 15.11 g. 16 Scena Robocza | Jeśli działasz w obszarze kultury w Poznaniu i chcesz się podzielić swoją opinią lub pomysłem na OLIMPIĘ – przyjdź na warsztat! Wystarczy napisać na maila: badania.olimpia@gmail.com do 12.11.2018. ||

 

 

SONDA wśród mieszkańców i „sąsiadów”, mapująca społeczne otoczenie „Olimpii”, jej potencjalne zasoby i zagrożenia (manifestujące się w siatce skojarzeń, oczekiwań, wspomnień, wiedzy/niewiedzy o miejscu).

 

 

WARSZTAT POGŁĘBIAJĄCO-PORZĄDKUJĄCY (NR 3) – grupę warsztatową tworzy uczestnicy i uczestniczki pierwszego i drugiego warsztatu oraz przedstawicie organizatora (Urząd Miasta, Wydział Kultury i inne). W ramach wspólnej pracy porządkowana jest wiedza/niewiedza nt. „Olimpii”, a wypracowane podczas pierwszych spotkań scenariusze są „urealniane” przez głosy urzędnicze.

 

 

OTWARTA DYSKUSJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE z udziałem przedstawicieli/lek poszerzonego pola kultury, mieszkańców okolicznych kwartałów, poznaniaków i poznanianek. Dyskusja poprzedzona jest spacerem otwartym dla mieszkańców. Opowieść o tym „co tutaj było: co jest: co może być”.

 

 

KONSULTACJE ONLINE – przedmiotem konsultacji wśród mieszkańców i mieszkanek Poznania będą wypracowane  2-3 modele/pomysły na funkcjonowanie “Olimpii” (informacja będzie dystrybuowana przy pomocy kanałów i narzędzi Urzędu Miasta).

 

 

RAPORT podsumowujący etap badawczo-konsultacyjny przedstawiający kontekst, zastosowane metody, przebieg, efekty oraz rekomendacje.