TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI to zestaw „dobrych praktyk” mających na celu promowanie współpracy opartej na tworzeniu klimatu zaufania i szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej teatrów, ośrodków teatralnych, organizatorów festiwali i długofalowych projektów teatralnych.

 

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI jest inicjatywą oddolną środowiska teatralnego skupionego wokół Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. Otwarty charakter kryteriów stanowi podstawę do budowania branżowej platformy wszystkich organizatorów życia teatralnego w Polsce w oparciu o wspólnie wyznawane wartości.

 

TEATRALNEGO ZNAKU JAKOŚCI nie przyznaje żadne powołane gremium. Każdy z poniżej wymienionych podmiotów może dobrowolnie zacząć go używać pod warunkiem spełnienia kryteriów i przestrzegania zasad regulaminu. Może nim być organ władzy publicznej, organizacja pozarządowa, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna.

 

Operatorem Znaku jest Stowarzyszenie Scena Robocza. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tzj@scenarobocza.pl

 

„Teatralny Znak Jakości” powstał przy wsparciu kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz goodagency.

 

 

 

 

JAK TO ZROBIĆ?

 

1. Zapoznaj się z regulaminem.
2. Zapoznaj się z instrukcją znaku.
3. Zarejestruj się online -> formularz zgłoszeniowy

4. Znak otrzymasz na adres wskazany podczas rejestracji.

 

Przedsięwzięcia używające Teatralnego Znaku Jakości:

 

1. Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

2. Studio STA

3. Teatralna Maszyna Pszczyna

4. Nocne Teatralia Strachy

5. Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT

6. Biesiada Teatralna w Katowicach

7. Alternatywna Szkoła Teatru

8. Spoiwa Kultury

9. Wadowickie Spotkania Teatralne ZGRAJA

10. Okno na Teatr

11. Kingdom of Art

12. Festiwal Perspektywy 2017 – awangarda w działaniu

13. Festiwal Teatrów Niezależnych ANDROMEDON

Oznaczenia „Teatralny Znak Jakości” może używać podmiot, którego Projekt spełnia następujące kryteria:

 

RÓŻNORODNOŚĆ – na program artystyczny musi składać się co najmniej kilka propozycji wydarzeń realizowanych przez organizacje pozarządowe lub osoby prywatne. Uprzywilejowana pozycja ekonomiczna i organizacyjna teatrów repertuarowych winna je skłaniać do większej współpracy międzysektorowej w celu wymiany potencjałów.

 

WALOR EDUKACYJNY – program artystyczny jest uzupełniony o propozycje o charakterze edukacyjnym, podnoszącym kompetencje grup uczestników w obszarach: praktyki artystycznej, organizacji życia kulturalnego, przepisów prawa czy podejmowanych zagadnień ideowych festiwalu (kursy, warsztaty, wykłady);

 

DZIAŁANIA PRZECIW WYKLUCZENIU – organizator Projektu podejmuje regularne działania antydyskryminacyjne wobec zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, zapewnia im należytą opiekę oraz powszechną informację, a wydarzenia czyni ogólnodostępnymi;

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – organizator Projektu gwarantuje ubezpieczenie OC obejmujące wszystkich uczestników (widzów, artystów, obsługi technicznej, wolontariatu) oraz wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec osób współpracujących w terminie. Gwarantuje to poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość, że w sytuacji nagłych zdarzeń wszyscy uczestnicy, jak i organizator, są zabezpieczeni przed wzajemnymi roszczeniami finansowanymi;

 

UCZCIWY WOLONTARIAT – w przypadku gdy organizator korzysta ze wsparcia wolontariuszy, zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do realizacji powierzonych zadań przy zachowaniu idei wolontariatu w szczególności poprzez organizację szkoleń niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań oraz do odkrywania własnego potencjału do działań społecznych. W przypadku nie korzystania z prac wolontariatu powyższe kryterium nie jest obowiązkowe;

 

SYSTEMATYCZNA PRODUKCJA – organizator podejmuje regularne działania zmierzające do produkcji kolejnych wydarzeń teatralnych w ramach realizowanego projektu. Odpowiedzialność organizatorów w tej materii nie tylko wzmacnia pozycję artystów ale i pozostałych stron rynku teatralnego;

 

TRANSPARENTNOŚĆ FINANSOWA – organizator co roku zamieszcza na swojej stronie internetowej raport finansowy dotyczący sposobu wykorzystania środków publicznych zaangażowanych do realizacji swojego Projektu. W przypadku nie korzystania ze środków publicznych powyższe kryterium nie jest obowiązkowe.