REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH

REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA 

W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ STOWARZYSZENIE SCENA ROBOCZA ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19

 

§ 1 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne warunki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Stowarzyszenie Scena Robocza (zwany dalej „Teatrem”). 
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie: 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-wpolsce. 

 

 

§ 2 

 

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych, w szczególności tych powiązanych z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także – do stosowania się do wytycznych personelu Teatru. 
 2. Personel Teatru jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1. 
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 koszt Biletu nie podlega zwrotowi.

 

 

§ 3

 

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym. 
 2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia Oświadczenia, jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu lub nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu.
 4. W przypadku opisanym w ust. 3 cena koszt zakupu Biletu nie podlega zwrotowi.
 5. W Oświadczeniu uczestnik Wydarzenia może podać swoje dane kontaktowe. Podanie danych nie jest obligatoryjne, ma jednak umożliwić skontaktowanie się w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.
 7. Oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia wyłącznie w celu ewentualnego przekazania informacji o zagrożeniu zakażeniem.
 8. Teatr udostępnia wzór Oświadczenia w postaci wydruków dostępnych w Punkcie Informacyjnym Teatru.

 

 

§ 4 

 

 1. Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu. 
 2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic. 
 3. Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru lub widownię i wychodzenia z widowni lub z Teatru, należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu Teatru; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m. 
 4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc. 
 5. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających. 
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5 koszt zakupu Biletu nie podlega zwrotowi. 

 

 

§ 5

 

 1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni. 
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonych przez Teatr. 
 3. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 
 4. a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
 5. b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 6. Zakazuje się dokonywania samodzielnej zmiany wyznaczonych wcześniej miejsc. 
 7. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających. 
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5 koszt zakupu Biletu nie podlega zwrotowi. 

 

 

§ 6

 

 1. Zakupione przez widzów Bilety będą sprawdzane przez personel Teatru bezdotykowo. 

 

 

§ 7

 

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w dowolnym czasie, w zależności od kształtowania się sytuacji związanej z pandemią. 
 2. Regulamin obowiązuje od 20.07.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

telefon: 795 577 022, mail: biuro@scenarobocza.pl