LUDZIE – warsztaty dla cudzoziemców

Strefa WolnoSłowa

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

 

Strefa WolnoSłowa zaprasza cudzoziemców mieszkających w Poznaniu do udziału w projekcie LUDZIE – warsztacie opowieści i ruchu, w czasie którego poprzez narzędzia teatralne zastanowimy się wspólnie nad stosunkiem ludzi do zwierząt i jak ten kształtuje dziś nasze podejście do innych ludzi i świata.

 

Już dawno wyparliśmy to, kim naprawdę jesteśmy. Powołaliśmy do istnienia zupełnie fałszywą opozycję między człowiekiem a zwierzęciem. To jakby pszczoła nie chciała być więcej owadem, a drzewo zabraniało innym nazywania go rośliną. Stawiamy się nie tylko obok innych zwierząt, ale też, a może przede wszystkim, ponad nimi. Tworzymy fabryki mięsa, nie dostrzegając w zwierzętach istot. Dajemy sobie prawo do zabijania ich dla czystej przyjemności. Mało tego, również w ramach własnego gatunku dokonujemy podziałów na tych, których traktujemy „po ludzku”, oraz na tych, którzy są „zezwierzęceni”.

 

Przyjrzymy się opisom, obrazom i językowi, jakiego człowiek używa odnosząc się do kontroli i zabijania ludzi i zwierząt. Skonfrontujemy ze sobą słownik myśliwych, aktywistów praw ludzi i zwierząt oraz język świata komercji i polityki. Autorskie wywiady i materiały dokumentalne staną się inspiracją dla działania scenicznego.

 

Grupa warsztatowa otwarta jest dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie w pracy artystycznej bądź teatralnej oraz bez względu na stopień znajomości języka polskiego. Nasza praca warsztatowa bazować będzie przede wszystkim na improwizacji słownej i ruchowej, ćwiczeniach z kreatywnego pisania na scenie, na opowieści oraz ruchu inspirowanym animal flow.

 

Pierwsze warsztaty: 2-6 maja 2018. Warsztaty będą odbywać się w godzinach popołudniowych.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: a.kolodziej@scenarobocza.pl do dnia 23 kwietnia 2018.

 

W zgłoszeniu prosimy o kilka słów o sobie, odpowiedź na pytanie, dlaczego interesuje was udział w projekcie oraz ewentualne informacje o dotychczasowym doświadczeniu artystycznym.

 

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Sceny Roboczej, Strefy WolnoSłowej i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie.

 

Reżyseria: Alicja Borkowska
Tekst: Przemysław Pilarski
Choreografia: Łukasz Wójcicki

________________________________________________________________________________________________________________

 

STREFA WOLNOSŁOWA  powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach.

 

Mamy na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Interesują nas inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę, promujące czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej.

 

Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i praw człowieka.
________________________________________________________________________________________________________________

 

PEOPLE – workshops for foreigners living in Poznan within the framework of Strefa Wolnosłowa`s residency 

 

Workshops: 2nd-6th May 2018

 

Strefa WolnoSłowa invites foreigners living in Poznan to take part in the PEOPLE project, a session of workshops based on a story and movement, during which, using theatre tools, we will reflect on the humans’ attitude towards animals and how it shapes our relations with others and the world.

 

It has been already a long time since we denied who we really are. We have created an artificial opposition between the human and the animal. It is as if a bee wanted to become more than an insect, a tree forbid others calling it a plant. It seems like we don’t only situate ourselves next to other animals but, first of all, above them. We create meat factories, refusing to see animals as feeling creatures. We give ourselves the right to kill them for pure pleasure. Moreover, we also divide our own species, separating those who we treat „humanly” from those who are „savage”.

 

We will try to look at descriptions, images and the language, which is used to refer to the acts of control and killing humans and animals. We will confront the dictionary of hunters, activists fighting for animal and human rights and the language of commerce and politics. Original interviews and documentary materials will inspire our actions on the stage.

 

Our workshop group is open for all, regardless of their previous experience in artistic or theater work and Polish language level. Our workshops will be mostly based on verbal and physical improvisation, creative writing exercises on the stage, storytelling and movement inspired with animal flow.

 

Please, sent your applications to: a.kolodziej@scenarobocza.pl

Deadline for applications: 23th April 2018

 

In your application write a few words about yourself and why you are interested in taking part in this project. You can also write about your previous artistic experiences.

 

Workshops: 2nd-6th May 2018

 

The project is carried out in cooperation with Scena Robocza, Strefa WolnoSłowa and Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera in Warsaw.

 

Director: Alicja Borkowska
Text: Przemysław Pilarski
Choreography: Łukasz Wójcicki