Warsztaty prawnicze dla NGO

Prawo Kultura Miasto

Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto, we współpracy ze Sceną Roboczą, organizuje cykl warsztatów, który umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy prawniczej niezbędnej dla realizacji szerokiego spektrum projektów oraz inicjatyw. Warsztaty prawnicze dla kultury i NGO mają za zadanie zwiększyć świadomość prawną osób, które działają w sektorze organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, a także niezależnych twórców i artystów. Warsztaty zostaną przeprowadzone z naciskiem na nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, co w konsekwencji podniesie standardy prawne funkcjonowania organizacji lub działalności artystycznej.

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne i będą prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy zgodzili się pro publico bono podzielić swoją wiedzą. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty odbędą się w Scenie Roboczej.

 

ZAPISY MAILOWE PRZEZ PR@SCENAROBOCZA.PL

Zapisy prowadzimy osobno na każdy blok: można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech spotkaniach, w zależności od zakresu zainteresowań.

 

 

Bloki tematyczne i terminy:

 

 

1. Statut, czyli konstytucja każdego NGO. Założenie oraz prowadzenie stowarzyszenia lub fundacji.
17 listopada 2018r. , godz. 16:00

 

W tym bloku zostanie omówione kompleksowo zagadnienie zakładania stowarzyszenia lub fundacji z naciskiem na kształtowanie ustroju organizacji poprzez odpowiednio skonstruowany Statut. Wspólnie zasatnowimy się w jakim momencie nalezy pomyśleć o konieczności założenia organizacji, a także jaką formę prawną powinna ona przybrać – stowarzyszenie, fundację, czy spółkę non profit? Następnie zostanie poruszone zagadnienie odpowiedniego skonstruowania zapisów Statutu, który jest swoistą konstytucją organizacji, która określa podstawowe zasady jej funkcjonowania oraz konstytuuje jej organy. Następnie omówione zostaną wady i zalety statusu organizacji pożytku publicznego, a także zdefiniowana zostanie odpłatna dzialalność pożytku publicznego. Wspólnie zastanowimy się również nad problematyką gospodarki finansowej organizacji pozarządowych

prowadzący: Witold Kobyłka

 

2. Prawo autorskie w kulturze – obrót prawami autorskimi i ich ochrona.
24 listopada 2018r. godz. 12:00

 

W tym bloku zostanie omówiona tematyka prawa autorskiego w codziennym życiu każdej organizacji oraz twórcy. Wspólnie zdefiniujemy co podlega ochronie prawnoautorskiej i w jakim zakresie. Wskazane zostaną sposoby ochrony praw autorskich oraz możliwe konsekwencje w momencie ich naruszeń. Następnie nauczymy się w jaki sposób skutecznie przenieść prawa autorskie na inny podmiot, a także w jakim zakresie możemy korzystać z nabytych majątkowych praw autorskich. W tym celu rozróżnimy prawa autorskie majątkowe od praw autorskich osobistych. Ponadto poznamy sposoby korzystania z cudzych utworów na zasadzie licencji, a także zasady udostępniania licencji innym podmiotom na własne dzieła.

Prowadząca: Marta Trapszo – Drabczyńska

 

 

3. Umowy w organizacjach pozarządowych – umowa zlecenia, o dzieło i o wolontariacie oraz ich konsekwencje podatkowe.
24 listopada 2018 r., godz. 14:00

 

W tym bloku zostanie omówiono kompleksowo kwestia umów zawieranych przez organizacje pozarządowe z podmiotami zewnętrznymi, a także z własnymi współpracownikami. Szczegółowej analizie zostaną poddane umowy o zlecenie, dzieło oraz o wolontariacie. Wskazane zostaną różnice między nimi, przykładowe zastosowanie, a także niezbędne elementy, które powinny posiadać. Umowy te będą jedynie punktem wyjścia do szerszego omówienia prawnych aspektów codziennego funkcjonowania organizacji jako strony w umowach zawieranych przy codziennym funkcjonowaniu oraz realizacji projektów Zostaną podane praktyczne przykłady proponowanych zapisów w umowach, mających na celu zapewnić maksymalną ochronę dla organizacji lub twórcy.

Prowadzący: adw. Krzysztof Koch

 

 

 

_______________________________________
Sylwetki prowadzących:

 

Marta Trapszo-Drabczyńska – prawniczka, aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów na UAM aktywna działaczka i członek zarządu Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”. W ramach KN „Van Meegeren” organizatorka ogólnopolskiego cyklu wykładów „ODKoP zabytek” we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie oraz inicjatorka i pomysłodawczyni projektu „Awaria też jest jakąś okazją” nawiązującego do tradycji polskiej sztuki z okresu PRL-u. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach adwokackich, spółkach działających w branży kreatywnej oraz ostatnio – w dziale prawnym Domu Produkcyjnego TFP TV & Film Production zajmującego się produkcją filmową, telewizyjną i reklamą, a także równolegle pracowała na stanowisku prawnika w Dystrybucji Mówi Serwis, będącej niezależnym dystrybutorem filmowym wspieranym przez Grupę Polsat.

 

Witold Kobyłka – prawnik, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie zajmuje stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. W 2017 roku założył Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto obejmując w nim funkcję Prezesa Zarządu. Stowarzyszenie ma na celu wspierać prawnie poznańską kulturę oraz organizacje pozarządowe. W trakcie swojej działalności studenckiej był inicjatorem licznych projektów kulturalnych, m. in. Przeglądu Artystycznego CIN_ART_FESTIWAL. W 2013 roku założył oraz współprowadził studencki Teatr Granda UAM. Swoją wiedzę prawniczą uzupełniał również w trakcie rocznego stypendium na Universidad Católica de Valencia w Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poznańskich kancelariach radców prawnych, a także w Urzędzie Miasta Poznania.

 

adw. Krzysztof Koch – Absolwent prawa na poznańskim UAM, studiował także w cenionych uczelniach Europy Zachodniej: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz TMC Asser Instituut Den Haag (Holandia). Autor publikacji specjalistycznych. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa kontraktów gospodarczych (odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu). Aplikację adwokacką ukończył w 2008 roku z wynikiem bardzo dobrym. W praktyce zawodowej ma doświadczenie w prowadzeniu obsługi spraw Klientów instytucjonalnych oraz procesów w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu bieżących a także wymagających indywidualnego podejścia sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach których ma na koncie wiele wystąpień przed sądami (w tym SN), organami samorządu terytorialnego (rady miast), wojewodami czy sądami administracyjnymi, w tym NSA. Prowadzi aktualnie liczne spory – sądowe oraz rozwiązywane w toku pertraktacji – o spółki, umowy gospodarcze czy wady dużych inwestycji budowlanych. Zajmuje się też obsługą spraw drobniejszych klientów.